Etablering nær ved 41.908852, 12.463073

Åben kort
Lokal tid:
02:37:11

Vatican Garden Inn

Via Germanico, 201, Roma
lodgingLæs mere

Hotel Colors

Via Boezio, 31, Roma
lodgingLæs mere

Hotel NH Collection Roma Giustiniano

Via Virgilio, 1 E/F/G, Roma
lodgingLæs mere

Hotel Metropolis - Chateaux & Hotels Collection

Viale delle Milizie, 26, Roma
lodgingLæs mere

Twenty One Hotel

Via Cola di Rienzo, 23, Roma
lodgingLæs mere

Hotel Giulio Cesare

Via degli Scipioni, 287, Roma
lodgingLæs mere

Hotel Columbus

Via della Conciliazione, 33, Roma
lodgingLæs mere

Hotel Sant'Angelo

Via Marianna Dionigi, 16, Roma
lodgingLæs mere

Hotel delle Vittorie

Via Col di Lana, 24, Roma
lodgingLæs mere

Hotel Locarno

Via della Penna, 22, Roma
lodgingLæs mere

Hotel de Russie

Via del Babuino, 9, Roma
lodgingLæs mere

Hotel Indigo Rome - St. George

Via Giulia, 62, Roma
lodgingLæs mere

Mozart Hotel Rome

Via dei Greci, 23, Roma
lodgingLæs mere

Hotel Adriano

Via di Pallacorda, 2, Roma
lodgingLæs mere

Starhotels Michelangelo

Via della Stazione di San Pietro, 14, Roma
lodgingLæs mere

Hotel Art by The Spanish Steps

Via Margutta, 56, Roma
barLæs mere

Albergo del Sole al Pantheon

Piazza della Rotonda, 63, Roma
lodgingLæs mere

📑 Alle kategorier i Pavestolen (Vatikanstaten)

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning